Netwerkplatform

 

 

Artikel 1-Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de zogenaamde” AV”) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke aankoop van de volgende diensten: :
Search engine creation monitoring service zoals aangeboden door de Provider aan professionele klanten (“klanten of de klant”) op de site https://www.linkcm.nl
De belangrijkste kenmerken van de diensten worden gepresenteerd op de website linkcm.nl .
De klant is verplicht deze te lezen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

Deze AV zijn te allen tijde toegankelijk op de site https://www.linkcm.nl / en zal prevaleren boven elk ander document.
De Klant verklaart deze AV te hebben gelezen en deze te hebben aanvaard door het vakje aan te vinken dat hiervoor is verstrekt voordat hij de online bestelprocedure van de site implementeert https://www.linkcm.nl/
Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de gegevens die in het computersysteem van de Aanbieder zijn vastgelegd, het bewijs van alle transacties die met de klant zijn gesloten.

De contactgegevens van de dienstverlener zijn als volgt: :
SAS Forever
Aandelenkapitaal van 5000 euro
Geregistreerd bij de RCS van Chalon, Onder het nummer 90520645400019
71100 Chalon op Saone
e-mail : contact@linkcm.nl
telefoon: +33 7 84 98 45 35

Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Ze worden gedragen en zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 2-Prijs

De diensten worden geleverd tegen de huidige tarieven vermeld op de site https://www.linkcm.nl /, wanneer de bestelling door de dienstverlener is geregistreerd.
De prijzen zijn uitgedrukt in EURO ‘ s, Exclusief BTW en inclusief BTW.
De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de dienstverlener op de site zouden worden verleend https://www.linkcm.nl/
Deze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsduur, maar de dienstverlener behoudt zich het recht voor om, buiten de geldigheidsduur, de prijzen op elk moment te wijzigen.
De prijzen zijn exclusief de verwerkings -, verzend -, transport-en leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd onder de voorwaarden die op de site worden aangegeven en worden berekend voordat de bestelling wordt geplaatst.
De gevraagde betaling van de klant komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.
Een factuur wordt opgesteld door de dienstverlener en overhandigd aan de klant bij de levering van de bestelde diensten.

Artikel 3-bestellingen

Het is aan de klant om te selecteren op de site https://www.linkcm.nl / de diensten die hij wenst te bestellen, volgens de volgende modaliteiten :
De klant kiest zijn serviceniveau, dat hij in zijn winkelwagentje stopt.
De klant kan verwijderen of wijzigen voordat hij zijn bestelling valideert en deze voorwaarden accepteert..
De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is aan de klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.
Elke bestelling geplaatst op de site linkcm.nl vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de klant en de dienstverlener.
De dienstverlener behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling.
De klant kan de voortgang van zijn bestelling volgen op de site.

Een bestelling plaatsen op de site linkcm.nl impliceert het sluiten van een contract voor een minimale periode van de klant zal de mogelijkheid hebben om het contract 1 maand voor het einde van deze periode te beëindigen. verlengbaar voor dezelfde periode door stilzwijgende verlenging.

Onder de voorwaarden van artikel L 215 -1 van het Consumentenwetboek, hieronder weergegeven :
“Voor overeenkomsten voor het verrichten van diensten die voor een bepaalde periode zijn gesloten met een stilzwijgende verlengingsclausule, stelt de professionele dienstverlener de consument schriftelijk, per aangetekende brief of specifieke e-mail, uiterlijk drie maanden en uiterlijk één maand voor het einde van de periode waarin de afwijzing van de verlenging is toegestaan, in kennis van de mogelijkheid om de overeenkomst die hij met een stilzwijgende verlengingsclausule heeft gesloten, niet te verlengen. Deze informatie, die in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen wordt verstrekt, vermeldt in een ogenschijnlijk kader de termijn voor niet-verlenging.
Wanneer deze informatie hem niet is toegezonden overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid, kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden, te allen tijde vanaf de datum van verlenging.
Voorschotten die zijn gedaan na de laatste verlengingsdatum of, in het geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, na de datum van omzetting van de oorspronkelijke overeenkomst voor bepaalde tijd, worden in dit geval terugbetaald binnen dertig dagen na de datum van beëindiging, verminderd met de bedragen die tot op deze datum overeenkomen met de uitvoering van de overeenkomst. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing onverminderd die welke bepaalde overeenkomsten juridisch onderwerpen aan bijzondere voorschriften inzake consumentenvoorlichting. »
Artikel L215 – 2 van het Consumentenwetboek sluit de toepassing van artikel L215-1 uit op exploitanten van drinkwater-en sanitaire diensten, omgekeerd artikel L215-3 van het Consumentenwetboek bepaalt dat deze regels van toepassing zijn op overeenkomsten tussen beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren.
Artikel L241-3 van de sancties de beroepsbeoefenaar die niet zou zijn overgegaan tot de vergoedingen onder de voorwaarden van artikel L 215-1 van de Consumentenwet”

Artikel 4-betalingsvoorwaarden

De prijs wordt betaald door Veilige betaling, volgens de volgende methoden :
– betaling met creditcard
De prijs is contant betaalbaar door de klant, volledig op de dag van het plaatsen van de bestelling.

De betalingsgegevens worden versleuteld uitgewisseld dankzij het protocol dat door de betrokken geautoriseerde betalingsprovider is gedefinieerd voor banktransacties die op de site worden uitgevoerd linkcm.nl .

De door de Klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd na de daadwerkelijke inning van de verschuldigde bedragen door de dienstverlener.
De dienstverlener is niet verplicht om over te gaan tot de levering van de door de klant bestelde diensten als deze de prijs niet volledig betaalt onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Artikel 5-Levering van diensten

De door de klant bestelde diensten worden geleverd volgens de volgende modaliteiten: :

– LinkCM vergemakkelijkt de koppeling tussen gebruikers door een koppelingsplatformsysteem voor te stellen. We hebben geen controle over de uitwisselingen die plaatsvinden tussen gebruikers en bedrijven (agentschap, community manager of influencer). Bijgevolg definiëren we niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de prijs, de kwaliteit, de vertrouwelijkheidsclausules, de overdracht van intellectueel eigendom, de naleving, indien nodig.
We kunnen en hebben geen controle over de mogelijkheid van gebruikers om te betalen voor de service. Wij zijn niet verantwoordelijk voor transacties en / of contacten, of de resultaten van deze transacties en / of contacten gemaakt tussen geregistreerde gebruikers zonder door de site te gaan linkcm.nl .
Deze diensten zullen worden geleverd binnen een maximale periode, afhankelijk van het abonnement dat de klant heeft genomen vanaf de definitieve validatie van de bestelling van de klant, onder de voorwaarden die in deze AV zijn voorzien op het adres dat door de klant is aangegeven bij het bestellen op de site linkcm.nl .
De dienstverlener verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de door de klant bestelde diensten te leveren, in het kader van een middelenverbintenis en binnen de hierboven vermelde termijnen.

Indien de bestelde diensten niet zijn geleverd binnen 3 werkdagen na de indicatieve Datum van levering, om een andere reden dan overmacht of het feit van de klant, kan de verkoop van de diensten worden opgelost op schriftelijk verzoek van de klant onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van de Consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst worden teruggegeven, met uitsluiting van enige schadevergoeding of aftrek.
In het geval van een specifiek verzoek van de klant met betrekking tot de voorwaarden voor het verlenen van diensten, naar behoren schriftelijk aanvaard door de dienstverlener, zullen de kosten die daarmee verband houden later het onderwerp zijn van een specifieke aanvullende facturering.

Bij gebrek aan voorbehouden of klachten die uitdrukkelijk door de klant bij ontvangst van de diensten zijn ingediend, worden zij geacht in kwantiteit en kwaliteit aan de bestelling te voldoen.
De klant heeft een termijn van 3 dagen vanaf de levering van de diensten om klachten per e-mail, met alle bijbehorende ondersteunende documenten, aan de dienstverlener te sturen.
Geen enkele claim kan geldig worden aanvaard in geval van niet-naleving van deze formaliteiten en termijnen door de klant.
De dienstverlener zal de diensten waarvan het gebrek aan overeenstemming door de klant naar behoren is aangetoond, zo spoedig mogelijk en op eigen kosten vergoeden of corrigeren.

Artikel 6-Herroepingsrecht

Gezien de aard van de geleverde diensten, komen door de klant geplaatste bestellingen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht.
De overeenkomst komt dus definitief tot stand zodra de bestelling door de klant wordt geplaatst volgens de voorwaarden die in deze AV zijn gespecificeerd.

Artikel 7-verantwoordelijkheid van de dienstverlener-garanties

De dienstverlener garandeert, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zonder extra betaling, de klant, tegen elk gebrek aan overeenstemming of verborgen gebrek, als gevolg van een ontwerp-of productiefout van de bestelde diensten onder de volgende voorwaarden en volgens de volgende modaliteiten :
Bepalingen inzake wettelijke garanties
Artikel L217-4 van de Consumentenwet
“De verkoper is verplicht een goed te leveren dat voldoet aan de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming als gevolg van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer deze hem door het contract is aangerekend of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »
Artikel L217-5 van de Consumentenwet
“De woning is in overeenstemming met het contract :
1 ° indien het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en indien nodig :

als het overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten heeft die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model ;
als het de kwaliteiten vertoont die een koper rechtmatig kan verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering ;
2 ° of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze heeft aanvaard. »
Artikel L217-12 van de Consumentenwet
“De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee jaar na de levering van het goed. »
Artikel L217-16 van de Consumentenwet.
“Wanneer de koper de verkoper verzoekt, tijdens de loop van de commerciële garantie die hem is verleend tijdens de verwerving of reparatie van een roerend goed, een herstel dat onder de garantie valt, wordt elke periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog moest lopen. Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst van de koper of vanaf de voorziening voor herstel van de zaak in kwestie, indien deze bepaling volgt op het verzoek tot tussenkomst. »
Om zijn rechten te doen gelden, moet de klant de dienstverlener schriftelijk (e-mail of post) informeren over het bestaan van gebreken of gebrek aan overeenstemming.
De dienstverlener zal de als gebrekkig beschouwde diensten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de ontdekking door de dienstverlener van het gebrek of ondeugd vergoeden of corrigeren of laten corrigeren (voor zover mogelijk). Deze terugbetaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of bankcheque.
De garantie van de dienstverlener is beperkt tot de terugbetaling van de daadwerkelijk door de Klant betaalde diensten.
De dienstverlener kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-uitvoering na het optreden van een geval van overmacht dat gewoonlijk wordt erkend door de Franse rechtspraak.
De diensten die via de site worden aangeboden https://www.linkcm.nl / van de dienstverlener voldoen aan de geldende voorschriften in Frankrijk. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de diensten worden geleverd, wat het aan de klant is, die als enige verantwoordelijk is voor de keuze van de gevraagde diensten, om te controleren.

Artikel 8-persoonsgegevens

De klant wordt geïnformeerd dat het verzamelen van zijn persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de verkoop van diensten en de realisatie en levering ervan, toevertrouwd aan de dienstverlener. Deze persoonsgegevens worden alleen verzameld voor de uitvoering van het contract voor de levering van diensten.

8.1 verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die op de site worden verzameld linkcm.nl zijn de volgende :

Rekening openen
Bij het aanmaken van de klant / gebruikersaccount :
Voor-en achternaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Betaling
Als onderdeel van de betaling van de diensten die op de site worden aangeboden linkcm.nl , registreert het financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de klant / gebruiker.

8.2 ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van de dienstverlener en zijn werknemers.
De verwerkingsverantwoordelijke is de dienstverlener in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 van Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

8.3 beperking van de verwerking

Tenzij de klant zijn uitdrukkelijke toestemming geeft, worden zijn persoonsgegevens niet gebruikt voor reclame-of marketingdoeleinden.

8.4 bewaartermijn van gegevens

De dienstverlener bewaart de op deze manier verzamelde gegevens gedurende een periode van 5 jaar, die betrekking heeft op het tijdstip van verjaring van de toepasselijke contractuele burgerlijke aansprakelijkheid.

8.5 veiligheid en vertrouwelijkheid

De dienstverlener implementeert organisatorische, technische, software-en fysieke maatregelen op het gebied van digitale beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er zij echter op gewezen dat het Internet geen volledig beveiligde omgeving is en dat de aanbieder de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op het Internet niet kan garanderen.

8.6 uitvoering van de rechten van klanten en gebruikers

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, klanten en gebruikers van de site linkcm.nl hebben de volgende rechten :
Zij kunnen de gegevens die hen betreffen op de volgende manieren bijwerken of verwijderen: :
De klant kan zijn account verwijderen door toegang te krijgen tot zijn klantinterface.
Zij kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het e-mailadres vermeld in artikel 9.3 “verwerkingsverantwoordelijke”
Zij kunnen hun recht op toegang tot de hen betreffende persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “verwerkingsverantwoordelijke”
Als de persoonlijke gegevens die door de dienstverlener worden bewaard onjuist zijn, kunnen zij de actualisering van de informatie vragen door te schrijven naar het adres dat wordt vermeld in artikel 9.3 “verwerkingsverantwoordelijke”
Zij kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “verwerkingsverantwoordelijke”
Zij kunnen ook verzoeken om de door de dienstverlener bewaarde gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener.
Ten slotte kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door de aanbieder
Deze rechten, zolang ze zich niet verzetten tegen het doel van de verwerking, kunnen worden uitgeoefend door een verzoek per post of E-mail te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld.
De verwerkingsverantwoordelijke moet binnen een termijn van maximaal één maand een antwoord geven.
In geval van weigering om het verzoek van de klant in te willigen, moet hij gemotiveerd zijn.
De klant wordt geïnformeerd dat hij in geval van weigering een klacht kan indienen bij de CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 Parijs) of zich kan wenden tot een gerechtelijke autoriteit.
De klant kan worden uitgenodigd om een vakje aan te vinken waaronder hij ermee instemt informatieve en reclame-e-mails van de dienstverlener te ontvangen. Hij heeft altijd de mogelijkheid om zijn toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met de dienstverlener (contactgegevens hierboven) of door de afmeldlink te volgen.

Artikel 9-intellectuele eigendom

De inhoud van de site linkcm.nl is eigendom van de verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een overtreding vormen.

Artikel 10-Toepasselijk recht-taal

Deze AV en de daaruit voortvloeiende handelingen worden beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.
Deze AV zijn geschreven in het Frans. In het geval dat ze in een of meer vreemde talen worden vertaald, prevaleert alleen de Franse tekst in geval van een geschil.

Artikel 11-Geschillen

Voor elke klacht kunt u contact opnemen met de klantenservice op het post-of e-mailadres van de dienstverlener vermeld in artikel 1 van deze AV.

De klant wordt ook geïnformeerd dat hij ook gebruik kan maken van het online Geschillenbeslechtingsplatform (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
Alle geschillen waarover de aan-en verkooptransacties overeenkomstig deze AV zijn gesloten en die niet het onderwerp zouden zijn geweest van een minnelijke schikking tussen de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.